REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

BĘDĄCEGO CZĘŚCIĄ STATUTU SZKOŁY

 

 

Rozdział I

 

Nazwa reprezentacji uczniów

 

 

 

§ 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.

§ 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania samorządu

 

 

§ 4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1.      Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2.      Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3.      Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresować.

4.      Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

5.      Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu

      z dyrektorem szkoły.

6.      Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7.      Prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

§ 5. Samorząd w celu realizacji swoich zadań opracowuje roczny ramowy plan pracy.

 

 

Rozdział III

 

Zasady działania

 

 

§ 6. Samorząd działa w oparciu o samorządy klas IV - VI.

§ 7. Zebranie ogólne samorządów klasowych, zwane dalej zebraniem ogólnym jest najwyższą władzą stanowiącą samorządu uczniowskiego - organem stanowiącym.

§ 8. Zebranie ogólne wybiera spośród siebie organy wykonawcze samorządu, tj. przewodniczącego samorządu, zastępcę, sekretarza i skarbnika.

 

 

Rozdział IV

 

Wybory

 

 

§ 9. Wybory organów samorządu są równe, tajne i powszechne.

§ 10. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji w samorządzie i samorządzie klasowym.

 

 

Rozdział V

 

Ramowy plan pracy samorządu

 

 

§ 11. Za opracowanie planu pracy odpowiedzialny jest przewodniczący samorządu.

§ 12. Przy opracowaniu planu pracy samorządu konsultuje go z opiekunem.

§ 13. Samorząd przedstawia ramowy plan pracy dyrektorowi szkoły.

§ 14. Plan pracy powinien uwzględniać działalność kulturalną, oświatową , sportową

i rozrywkową, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwo?ciami organizacyjnymi.

 

 

Rozdział VI

 

Fundusze samorządu

 

 

§ 15. Środki finansowe na działalność samorządu pochodzą:

1.      Z budżetu szkoły.

2.      Z darowizn, dotacji (np. rady rodziców).

3.      Ze środków własnych - wypracowanych (np. zbiórka surowców wtórnych, sprzedaż słodyczy i napojów podczas imprez szkolnych, itp.).

§ 16. Odpowiedzialnym z fundusze samorządu jest skarbnik. W jego pracy radą i pomocą służy mu opiekun samorządu.

 

 

 

Rozdział VII

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

 

 

§ 17. Uczeń ma prawo do:

1.      Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  w organizacjach działających w szkole.

2.      Zapoznawanie się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami.

3.      Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

4.      Indywidualnego traktowania w zależno?ci od możliwo?ci intelektualnych.

5.      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

6.      Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny - informacji co do kryteriów i zasad , jakie stosuje każdy nauczyciel.

7.      Ograniczenia ilości sprawdzianów - najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

8.      Znać termin sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału, (tzw. kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomści obejmującą zakres treściowy ostatnich 2 - 3 tematów, w związku z czym nie dotyczą jej wcześniejsze ustalenia. Czas kartkówki nie może przekraczać 15 minut czyli 1/3 lekcji).

9.      Weekendów bez pracy domowej.

10.  jednego w semestrze tzw. dnia klasowego.

11.  Korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego.

12.  Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądĄ psychicznej oraz ochronę     i poszanowanie jego godności.

13.  Organizowania wycieczki, biwaku, wyjścia poza szkołę - zgodnie z odrębnymi przepisami.

14.   Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności: dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

15.   Redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

16.   Korzystanie z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

17.   Wyrażania opinii dotyczących przeniesienia ucznia do innej klasy, szkoły.

18.  Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

19.  Złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw do wychowawcy, pedagoga  i dyrektora w terminie 7 dni od daty zdarzenia.

 

§ 18. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,               a zwłaszcza:

1.      Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

2.      Uczyć się na miarę swoich możliwości, troszczyć o własny rozwój.

3.      Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.

4.      Dbać o własne zdrowie, być odpowiedzialnym za życie własne i kolegów.

5.      Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

6.      Nosić strój szkolny

-         odświętny: biała bluzka (koszula), ciemna spódnica (spodnie),

-         codzienny: schludny i niewyzywający,

-         zmienne obuwie typu tenisówki,

7.      Uczniów obowiązuje zakaz:

-         makijażu,

-         malowania paznokci,

-         noszenia nakryć głowy na zajęciach edukacyjnych,

-         farbowania włosów,

8.      Respektować uchwały i programy samorządu lub odwołać go jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Nagrody i  kary

 

 

§ 19. Za szczególnie wyróżniającą postawę statut szkoły przewiduje dla uczniów następujące nagrody:

1.      Pochwałę wychowawcy klasy.

2.      Pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów.

3.      Dyplom uznania.

4.      Nagrodę rzeczową.

 

§ 20. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły i lekceważenie obowiązków szkolnych uczeń może zostać ukarany:

1.      Upomnieniem wychowawcy klasy.

2.      Upomnieniem dyrektora szkoły.

3.      Publicznym upomnieniem lub naganą dyrektora.

4.      Zawieszeniem prawa do przynależno?ci w pozaszkolnych klubach.

5.      Karnym przeniesieniem do równoległej klasy.

6.      Karnym przeniesieniem do innej szkoły.

 

§ 21. Niektóre nagrody i kary mogą być stosowane łącznie.

 

§ 22. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23. Regulamin podlega uchwaleniu przez ogół uprawnionych uczniów (klasy IV- VI)

§ 24. Zmiany w regulaminie wymagają ponownego uchwalenia.

§ 25 Wszystkie inne sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem podlegają indywidualnemu rozparzeniu.


Powrót